مانیتور بیمار، پارامترهای بسیاری را از بیمار با استفاده از روش‌های مختلف ثبت می‌کند. این پارامترها شامل موارد زیر است:

  • الکتروکاردیوگرام
  • فشار خون تهاجمی
  • فشار خون غیرتهاجمی
  • دمای بدن (درجه سیلسیوس)
  • سطح اشباع اکسیژن خون
  • برون‌ده قلبی (لیتر بر دقیقه)
  • نرخ ضربان قلبی (ضربان بر دقیقه)
  • نرخ تنفس (ضربان بر دقیقه)
  • میزان گازهای تنفسی (درصد یا بخشی از فشار بر حسب میلی متر جیوه)
  • میزان گازهای خونی و فشار خون