دسته بندی ها

سرنگ ورید

مرتب سازی
نمایش

سرنگ 10cc ورید

475,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 500 عدد

سرنگ 20cc ورید

585,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 300 عدد

سرنگ 2cc ورید

715,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1300 عدد

سرنگ 50 گاواژ

650,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 130 عدد

سرنگ 50cc ورید

700,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 140 عدد

سرنگ 5cc ورید

480,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 800 عدد

سرنگ ورید