دسته بندی ها

سرنگ شفا

مرتب سازی
نمایش

سرنگ 10cc شفا

850,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 850 عدد

سرنگ 2/5cc شفا

900,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1800 عدد

سرنگ 20cc شفا

600,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 300 عدد

سرنگ 50cc شفا

900,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 200 عدد

سرنگ 5cc شفا

650,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1300 عدد

سرنگ گاواژ شفا

900,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 200 عدد