دسته بندی ها

سرنگ انسولین

مرتب سازی
نمایش

سرنگ انسولین اطلس G27

700,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1000 عدد

سرنگ انسولین سها G30

1,950,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 3000 عدد

سرنگ انسولین یزد G29

650,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1000 عدد

سرنگ انسولین BD نیم واحدی G 31

375,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 500 عدد

سرنگ انسولین BD یک واحدی G 31

375,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 500 عدد

سرنگ انسولین آوا G30

1,200,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 2000 عدد

سرنگ انسولین پیچی حلما G27

2,880,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1800 عدد

سرنگ انسولین حلما G29

1,170,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1800 عدد

سرنگ انسولین لوئراسلیپ 1 سی سی حلما طب

697 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1800 عدد