دسته بندی ها

باندهای پزشکی

مرتب سازی
نمایش

باند زیرگچ (ویبریل) سایز 15cm

1,360,800 تومان
واحد فروش کارتن شامل 252 عدد

باند سوختگی 10cm قهوه ای

750,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 10 کیلو

باند سوختگی 15cm قهوه ای

750,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 10 کیلو

باند گچی 10cm

1,344,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 192 عدد

باند گچی 15cm

1,344,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 128 عدد

باند گچی 20cm

1,344,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 96 عدد

باند کشی قهوه ای سایز 20cm

1,638,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 182 عدد

باند کشی قهوه ای سایز 5cm

1,728,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 768 عدد

باند زیرگچ (ویبریل) سایز 10cm

1,382,400 تومان
واحد فروش کارتن شامل 384 عدد