دسته بندی ها

سرنگ ورید

سرنگ ورید
مرتب سازی
نمایش

سرنگ 10cc ورید

475,000 تومان
واحد فروش کارتن
500 عدد

سرنگ 20cc ورید

585,000 تومان
واحد فروش کارتن
300 عدد

سرنگ 2cc ورید

715,000 تومان
واحد فروش کارتن
1300 عدد

سرنگ 50 گاواژ

650,000 تومان
واحد فروش کارتن
130 عدد

سرنگ 50cc ورید

700,000 تومان
واحد فروش کارتن
140 عدد

سرنگ 5cc ورید

480,000 تومان
واحد فروش کارتن
800 عدد