دسته بندی ها

سرنگ شفا

مرتب سازی
نمایش

سرنگ 10cc شفا

1,275,000 تومان
واحد فروش کارتن
850 عدد

سرنگ 2/5cc شفا

1,080,000 تومان
واحد فروش کارتن
1800 عدد

سرنگ 20cc شفا

600,000 تومان
واحد فروش کارتن
300 عدد

سرنگ 50cc شفا

1,000,000 تومان
واحد فروش کارتن
200 عدد

سرنگ 5cc شفا

819,000 تومان
واحد فروش کارتن
1300 عدد

سرنگ گاواژ شفا

1,000,000 تومان
واحد فروش کارتن
200 عدد